×

آموزش طراحی قالب شرکتی وردپرس جلسه ۴۱ پیاده سازی نمونه کارها داخل post_type

به نام خدا سلام خدمت شما دوستان در خدمت تون هستم با جلسه ۴۱ دوره طراحی قالب شرکتی برای cms  وردپرس.

 

خوب دوست عزیز تو جلسه قبلیاسلایدر  داخل یک post_type پیاده سازی کردیم توی این جلسه میخواهیم   نمونه کارها را  پیاده سازی کنیم .

 

توی این جلسه از آموزش میخواهیم نمونه کار ها را پیاده سازی کنیم : 

پیاده  نمونه کار ها  داخل post_type  .

[php]</pre>
<pre>function company_portfolio() {
register_post_type( ‘portfolio’,
array(
‘labels’ => array(
‘name’ => __( ‘نمونه کارها’ ),
‘singular_name’ => __( ‘نمونه کارها’ )
),
‘public’ => true,
‘supports’=> array( ‘title’, ‘editor’ ,’thumbnail’, ‘excerpt’ ),
)
);
}</pre>
<pre>[/php]

میخواهیم نمونه کارها را داخل فایل functions  تعزیف کینم که یک post type  جدا داشته باشیم  .

بعدی از تعریف نمونه کارها را داخل قایل functions  بریم داخل قالب پیاده سازی کنیم .

پیاده سازی تصویر  نمونه کارها .

پیاده سازی عنوان نمونه کارها  .

پیاده سازی  ادامه مطالب  .

میخواهیم که برای نمونه کار یک دسته هم داشته باشیم برای این کار یه تعدا کد داخل فاینشن قرار میدیم .

[php]
<pre>function custom_taxonomy() {

$labels = array(
‘name’ => _x( ‘دسته بندی’, ‘Taxonomy General Name’, ‘text_domain’ ),
‘singular_name’ => _x( ‘دسته بندی’, ‘Taxonomy Singular Name’, ‘text_domain’ ),
‘menu_name’ => __( ‘دسته بندی’, ‘text_domain’ ),
‘all_items’ => __( ‘همه دسته بندیها’, ‘text_domain’ ),
‘parent_item’ => __( ‘Parent Item’, ‘text_domain’ ),
‘parent_item_colon’ => __( ‘Parent Item:’, ‘text_domain’ ),
‘new_item_name’ => __( ‘New Item Name’, ‘text_domain’ ),
‘add_new_item’ => __( ‘دسته بندی جدید’, ‘text_domain’ ),
‘edit_item’ => __( ‘Edit Item’, ‘text_domain’ ),
‘update_item’ => __( ‘Update Item’, ‘text_domain’ ),
‘view_item’ => __( ‘View Item’, ‘text_domain’ ),
‘separate_items_with_commas’ => __( ‘Separate items with commas’, ‘text_domain’ ),
‘add_or_remove_items’ => __( ‘Add or remove items’, ‘text_domain’ ),
‘choose_from_most_used’ => __( ‘Choose from the most used’, ‘text_domain’ ),
‘popular_items’ => __( ‘Popular Items’, ‘text_domain’ ),
‘search_items’ => __( ‘Search Items’, ‘text_domain’ ),
‘not_found’ => __( ‘هیچ دسته نیست’, ‘text_domain’ ),
‘no_terms’ => __( ‘No items’, ‘text_domain’ ),
‘items_list’ => __( ‘Items list’, ‘text_domain’ ),
‘items_list_navigation’ => __( ‘Items list navigation’, ‘text_domain’ ),
);
$args = array(
‘labels’ => $labels,
‘hierarchical’ => false,
‘public’ => true,
‘show_ui’ => true,
‘show_admin_column’ => true,
‘show_in_nav_menus’ => true,
‘show_tagcloud’ => true,
);
register_taxonomy( ‘portfolio_cat’, array( ‘portfolio’ ), $args );

}</pre>
[/php]

وغیزه …

خوب دوستان گلم این جلسه از آموزش طراحی قالب شرکتی حرفه ای وردپرس به پایان رسید منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیز هستیم.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر برخی دانشجویان

خواستن توانست است