از تلفن محاسبه می شود و ربطی به استفاده از خط ADSL ندارد.

مشاوره خرید از سایت و پشتیبانی مشتریان

بستن