از تلفن محاسبه می شود و ربطی به استفاده از خط ADSL ندارد.

بستن