برای بازنويسی تراشه نياز به جدا نمودن تراشه از محل نصب شده نخواهد بود.

مشاوره خرید از سایت و پشتیبانی مشتریان

بستن