خارج كردن باتري CMOS :

مشاوره خرید از سایت و پشتیبانی مشتریان

بستن