همیشه یک بود و یکی نبود

همیشه یک بود و یکی نبود

۰۸/آبا/۱۳۹۴